Общи условия

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЗА ПЪТУВАНЕ


1.ЗАПИСВАНЕ ЗА ПЪТУВАНЕ:
1.1. Записване е възможно директно в офиса на фирмата, по интернет/ попълване и изпращане на резервационна бланка чрез бутона Резервирай към туристическата програма или изпращане на имейл/, по телефон или чрез турагенти в страната. Резервацията се счита за валидна след внасяне на депозит в рамките на конкретен срок и подписване на договор за организирано пътуване.
2. ВИЗИ:
2.1. Необходимостта от виза за български граждани е конкретно посочена за всяка програма. Граждани на други страни следва самостоятелно да проверят и изпълнят изискванията за паспортен и визов режим в съответните посолства.
3. ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ:
3.1.Плащането се извършва в лева в брой или по банков път по сметка на Туроператора.
Банкова сметка на ЗОРА ТУРС ООД
ОББ АД
BIC: UBBSBGSF
IBAN: BG75UBBS80021047255140
ЗОРА ТУРС ООД
3.2. Депозит. Размерът на депозита е от 30% до 50% от общата пакетна цена, освен ако не е упоменато друго в публикуваната туристическа програма на интернет сайта www.zoratours.com или в Договора за организирано пътуване на Туроператора. Срокът за внасяне на депозита е до три дни след потвърждение на направената резервация, ако не е упоменат друг срок.
3.3.Окончателно плащане: от 30 дни до 20 дни преди датата на пътуване, ако не е упоменато друго.
3.4. За датите на ранните записвания и при сключване на договор по промоционална оферта, като депозит се внася пълната сума, ако не е упоменато друго.
3.5. Промяна на цената е възможна при: покачване на стойността на транспортните разходи, в това число на горивото, изменение на размера на таксите свързани с ползвани услуги по договора, като летищни, пристанищни и други такси; промяна на обменния валутен курс относим към договора в периода между сключването му и датата на отпътуването. Увеличение на цената, което се счита за значително, когато е в повече от 5% от пакетната цена.
4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ:
4.1. Туроператорът се задължава:
4.1.1. да предостави в съответствие с условията на този договор туристическите услуги заплатени от Потребителя.
4.1.2. да осигури на Потребителя задължителна застраховка „Медицински разходи при болест и злополука“ за ОРГАНИЗИРАНИТЕ /групови пътувания с автобус, самолет или чартърен полет/ пътувания извън страната в съответствие със стандартните условия на застрахователните дружества, които представлява /включена в пакетната цена или срещу допълнително заплащане/.
4.1.3. по искане на Потребителя да го застрахова (срещу допълнително заплащане по съответните официални тарифи на застрахователнoто дружествo) от други рискове по време на пътуването.
4.2. Туроператорът има право да се откаже от договора без да носи никаква отговорност, ако Потребителят не извърши плащания в установените срокове и по този начин прояви недобросъвестност при изпълнение на своите задължения. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ. Ако Потребителят е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове доплащанията до пълната цена на пътуването се счита, че се отказва от пътуването и депозитът се задържа, като неустойка за неизпълнение.
4.3. Туроператор ЗОРА ТУРС ООД е застрахован по смисъла на чл. 97 от Закона за Туризма.
4.4. При необходимост и с цел да не се променя съдържанието на програмата Туроператорът, в това число и екскурзоводът на съответната група, си запазват правото да правят размествания по програмата на пътуването по дни и часове, без това да променя по същество съдържанието на програмата.
4.5. Потребителят се задължава:
4.5.1. при пътуванията извън България да си осигури необходимите лични документи /редовен задграничен паспорт или лична карта/, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Република България.
4.5.2 ако Потребителят е лице, което няма навършени 18 години и ще пътува в чужбина със задграничен паспорт/лична карта, той трябва да носи в себе си нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни да напуска границите на България за посочения период (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено съгласие от другия родител).
4.5.3. да заплати в пълен обем и в установените в настоящия Договор срокове стойността на туристическите услуги.
4.5.4. Да спазва законовия ред на страната, в която пътува, както и да напусне държавите, включени в екскурзията/почивката заедно с туристическата група, към която е включен, в противен случай, всички произтичащи последици са за негова сметка и Туроператорът не носи отговорност за разходите и формалностите, свързани с връщането му в България.
4.5.5. При инциденти и нанесени щети на хотели, превозни средства и на трети лица от страна на Потребителя, последният е длъжен да възстанови на място нанесените и установени щети.
4.5.6. Потребителят, който възнамерява да извърши пътуване и престой в страни с повишен риск от инфекциозни заболявания, е длъжен да премине съответна профилактика съгласно международните медицински изисквания.
4.6. Потребителят има право:
4.6.1. в срок до 20 дни преди датата на пътуването да прехвърля правата и задълженията си по настоящия Договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването, ако не е упоменато друго. В този случай и двамата са солидарно отговорни пред Туроператора за заплащане на общата цена на пътуването. Третото лице декларира върху договора, че приема прехвърлянето и изцяло е съгласно с условията на договора и приложенията към него, както и че е запознато с информацията за пътуването преди приемането на прехвърлянето, освен в случаите, когато поради изисквания на превозвачите/хотелиерите или други контрагенти по договора е невъзможно смяна на име и прехвърляне на тези права и задължения на трето лице.
5. ОТГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ:
5.1. В случай на неизпълнение или неточно изпълнение от страна на Туроператора на услугите по настоящия Договор, той се задължава да компенсира на Потребителя надлежно доказаните вреди, освен ако вредите се дължат на:
1. поведението на Потребителя;
2. действия на трето лице, несвързано с изпълнението на договора, които не могат да се предвидят или избегнат;
3. непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от страна на Туроператора или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.
В случаите на т. 2 и 3 Туроператорът са задължава да окаже съдействие на Потребителя за ограничаване на размера на вредите незабавно след информирането му.
5.2. Когато отговорността на контрагентите на Туроператора за вреди, причинени от неизпълнението или неточното изпълнение на услугите, е ограничена от международни договори, отговорността на Туроператора е в рамките на тези ограничения.
5.3. Туроператорът може да отмени пътуването, ако не е набран необходимият минимален брой участници в предварително обявения срок или ако отмяната се дължи на форсмажорни обстоятелства /военни действия, терористични актове, стачки, епидемии, природни бедствия и др./. В тези случаи Туроператорът не носи отговорност за неизпълнението на Договора, като връща на Потребителя всички платени суми, без тази част от тях за извършените фактически разходи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови такси, хотелски неустойки и други/. Извършените фактически разходи се удостоверяват с надлежно оформени документи.
5.4. Туроператорът не носи отговорност пред Потребителя в случай на отменяне, забавяне или изменение на сроковете и условията на пътуването, които не зависят от Туроператора, а именно:
а) забавяне на самолетни полети или автобусни превози по технически или метеорологични причини (мъгли, бури, обилни снеговалежи, дъждове и др.), както и при промяна на разписанието от страна на превозвача (самолетна , фериботна, влакова или автобусна компания).
б) анулация или прекъсване на пътуването по лични обстоятелства на Потребителя в т.ч. неявяване от негова страна на определеното за отпътуване място и време.
в) загуба или повреда на багажа по време на пътуването
г) отказ на упълномощените органи да издадат виза на Потребителя
5.4.5.недопускане от страна на митническите и гранични служби Потребителят да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения.
5.4.6.при форс-мажорни обстоятелства като: болести, епидемии, природни бедствия, стачки, военни действия, както в страните предмет на настоящия договор, така и в съседните им граничещи страни, заплашващи сигурността на двете страни, правителствени решения или всяко друго непредвидено или непреодолимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора.
5.5. Туроператорът не носи отговорност по неизпълнение или не точно изпълнение на настоящия Договор, ако причините за това се дължат на:
а) Потребителя
б) действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора
в) непреодолима сила или събитие, което не може да бъде предвидено или избегнато от страна на Туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им. За непреодолима сила или събитие се считат: забавяне на гранични пунктове, усложнена обстановка по пътищата, вкл. стачки от страна на авиолинии и фериботни компании, всякакъв род проверки на граничните пунктове, проведени от контролните органи, отнемащи време в повече от предвиденото, оказване на медицинска помощ на турист от групата и други изключителни обстоятелства. При тези случаи, Туроператорът си запазва право на промени в програмата и на действия според конкретната ситуация, без да дължи неустойки за това;
г) случаите, когато някои от включените в програмата туристически обекти или музеи са в почивка, ремонт, не работят или са със съкратено работно време в деня, който са определени за посещение. Освен това, описанието и цените на допълнителните услуги имат информативен характер и Туроператорът не носи отговорност за тяхната промяна, както и за услуги, които Потребителят е закупил индивидуално на място, а не чрез негов представител.
5.6. Туроператорът не възстановява пари за неизползвани предплатени услуги.
5.7. При дублиране на стаи от страна на хотела, туроператорът си запазва правото да настани туристите в друг хотел от същата или по-висока категория, без да дължи неустойки.
5.8. Ако Туроператорът направи значителна промяна в някои от съществените клаузи от настоящия Договор, той е длъжен да уведоми веднага Потребителя. Потребителят се задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок от 3 дни след получаване на уведомлението от Туроператора. Потребителят може да приеме промените, което се удостоверява с допълнително писмено споразумение към договора, което уточнява тяхното отражение към цената. В случай, че Потребителят не приеме промените, Туроператора му предлага друго пътуване на същата, по-ниска или по-висока цена със съответно прихващане, доплащане или връщане на разликата. Ако Потребителят не приеме предложеното, той може да се откаже от Договора, без да дължи неустойки или обезщетение, като Туроператорът му възстановява платените от него суми по Договора. Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория или класа не се счита за значителна промяна на Договора.
5.9. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на договора от страна на Потребителя, Туроператорът удържа следните неустойки, ако не е упоменато друго:
5.9.1. при пътуване/почивка в чужбина:
а) до 30 дни преди датата на пътуването – без неустойки, ако не е упоменато друго и ако не се дължат неустойки по анулирани самолетни, фериботни или автобусни билети. В случай, че при анулацията се дължат неустойки или други глоби и такси за анулиране на издадени вече самолетни, фериботни или автобусни билети, които са част от пакетната цена на пътуването се прилагат тарифите и правилата и условията за анулация на съответния превозвач /авиокомпания, автобусна компания или фериботна компания/.
б) от 30 до 20 дни преди датата на пътуването – в размер на депозита, за пътувания за Нова година и Великден – 100% от общата стойност на пътуването, ако не е упоменато друго.
в) от 19 до датата на пътуването – 100% от общата стойност на пътуването, ако не е упоменато друго.
6.СПОРОВЕ И РЕКЛАМАЦИИ:
6.1. Всички спорове по изпълнение на настоящия Договор ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласие не може да бъде постигнато, те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд.
6.2. В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията на настоящия Договор, претенциите трябва да бъдат предявени от Потребителя на място пред доставчика на услугите и представител/екскурзовод на Туроператора или пред обслужващата фирма с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни.
6.3. В случай, че претенциите на Потребителя, свързани с качеството на предоставяната услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата, Потребителят има право да предяви надлежно оформена рекламация към Туроператора в писмен вид в срок от 7 дни от завръщането си, в офиса на Туроператора. Потребителят е длъжен да предостави протокол (рекламация), подписан от представител на приемащата туристическа фирма, администрацията на обекта, предоставящ туристическата услуга, и от самия него. Без наличието на такъв двустранно подписан протокол или рекламация Потребителят не може да предявява каквито и да е претенции към Туроператора. Туроператорът уведомява Потребителя за своя отговор до 30 дни след депозирането на рекламацията и протокола.
6.4. В случай, че Потребителят сам прекрати тура през времетраенето му, той няма право да претендира за възстановяването на каквито и да е суми. В този случай Потребителят сам урежда завръщането си.
7.ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ЗА ПЪТУВАНЕ В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА.
7.1. В случай, че Потребителят заплаща на място хотелски резервации в избрания туристически обект, Туроператорът инкасира такса резервация.
8.РЕД ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА.
8.1. Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати Договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е сключен Договорът.
8.2. Споразумение за изменение или уведомление за прекратяване на Договора се извършва в писмена форма.
8.3. При изменение на Договора задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на Договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.